UWOLNIJ TWOJĄ WOLNOŚĆ - Wieczór poświęcony Davidowi Hawkinsowi

Zapraszamy na wieczór poświęcony Davidowi Hawkinsowi, podczas którego będzie można poznać dorobek tego niezwykłego człowieka, a w części praktycznej wieczoru doświadczyć sesji techniki uwalniania i zapoznać się z wykonywaniem testu kinezjologicznego.

Przez niezwykłą his­torię życia i pracy naukowej Davida Hawkinsa poprowadzi nas zafas­cynowany jego naukami Tomasz Kierzkowski.

W sposób syn­te­ty­czny przy­bliży wiedzę zaprezen­towaną w wydanych w języku pol­skim książkach tego autora (także najnowszej: Sukces jest dla Ciebie). Z pewnoś­cią poz­woli to Państwu wybrać najod­powied­niejszą pozy­cję pomocną w rozpoczę­ciu oso­bis­tej przy­gody na drodze do spotka­nia ze swoim Prawdzi­wym Ja.

W części prak­ty­cznej prowadzący zapozna Państwa z "perełkami" Hawkinsa, czyli testem kinezjo­log­icznym oraz tech­niką uwal­ni­a­nia. Pier­wsza z nich, przez niek­tórych nazy­wana detek­torem prawdy, to niezwykle prak­ty­czny sys­tem naw­igacji pozwala­jący iden­ty­fikować wszys­tko, co nas w życiu wzmac­nia (tem­aty, kierunki dzi­ała­nia, przed­mioty, sytu­acje, ludzi itp.). Druga ma na celu uwol­nie­nie z oków emocjon­al­nego bal­astu, który niczym mur obronny, odcina nas od naszego stanu nat­u­ral­nego – radości, miłości i szczęś­cia. Obie metody ide­al­nie nadają się do samodziel­nego stosowa­nia w codzi­en­nym życiu. Możliwe, że już w cza­sie prezen­tacji będą Państwo zaskoczeni ich uni­w­er­sal­noś­cią oraz otrzy­manymi rezultatami.

David R. Hawkins (1927 – 2012) – dr nauk medy­cznych, znany psy­chi­a­tra, nauczy­ciel duchowy i wykład­owca – doży­wotni członek Amer­i­can Psychi­atric Asso­ci­a­tion (Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chi­a­trycznego) – kari­erę zaczął w 1952 roku. Jego wybitne doko­na­nia jako ter­apeuty i nauczy­ciela zostały odno­towane w biograficznej pub­likacji Who’s who in Amer­ica. Był dyrek­torem The Insti­tute for Advanced The­o­ret­i­cal Research (Insty­tutu Zaawan­sowanych Badań Teo­re­ty­cznych). Jego prace jako badacza, który opra­cował Mapę Poziomów Świado­mości oraz lekarza okazały się pio­nier­skie, a prak­tyka klin­iczna była w lat­ach 1968 – 1979 najwięk­szą w USA. Opub­likował setki artykułów i wykładów oraz kilka­dziesiąt książek. Wykładał na najwięk­szych uni­w­er­syte­tach, m.in. Har­vard, Oxford, a także dla między­nar­o­dowej dyplo­macji. Życie poświę­cił pod­niesie­niu ludzkiej świado­mości.

Prace Hawkinsa dają nam nie tylko nowe zrozu­mie­nie ludzkiej podróży we Wszechświecie, ale też pokazują miejsce, w którym my sami i nasi bliźni zna­j­du­jemy się na dra­binie duchowego oświece­nia, oraz – jak w tym kon­tekś­cie – wygląda oso­bista droga do sta­nia się tym, kim moglibyśmy się stać.

Zapraszamy!


6 grudnia 2017, godz. 17.30-19.00
Księgarnia-Galeria Nieznanego Świata

ul. Kredytowa 2, Warszawa
WSTĘP WOLNY

Polecane książki dr. Davida Hawkinsa:

TECHNIKA UWALNIANIA
(wyd. Virgo 2015)

Autor krok po kroku opisuje prostą 
i skuteczną metodę, która pozwala 
uwolnić się od negatywnych emocji 
i stanów umysłu, by w pełni cieszyć 
się miłością, zdrowiem i szczęściem.

 

DOŚWIADCZANIE RZECZYWISTOŚCI
(wyd. Virgo 2018)

Autor, który doświadczył wysokich 
stanów świadomości, demaskuje
najpowszechniejsze błędy postrzegania
i ukryte mechanizmy ego.

 SUKCES JEST DLA CIEBIE
(wyd. Virgo 2017)

Czy można rozwijać świadomość w 
pracy zawodowej, w biznesie?
Co przyciąga, promuje i buduje sukces,
a nie wymaga wysiłku?

 OKO W OKO Z JAŹNIĄ
(wyd. Virgo 2014)

zawiera szczegółowy opis zaawansowanych
stanów świadomości i doświadczeń autora

tradycyjnie określanych mianem oświecenia.
Wykracza poza odwieczne opozycje między
nauką a religią oraz między ego a duchem.

 

 
PRZYWRACANIE ZDROWIA
(wyd. Virgo 2012)

przedstawia koncepcję zakładającą
wykorzystanie świadomości w radzeniu sobie

z całą gamą ludzkich problemów, takich jak stres,
alkoholizm, różne choroby, strach i poczucie straty,
i inne.
PRZEKRACZANIE POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI
(wyd. Virgo 2012)

szczegółowy przewodnik rozwoju świadomości
i samodoskonalenia omawiający sposób
pokonywania kolejnych etapów duchowej ewolucji
w oparciu o Mapę Świadomości.

 
SIŁA CZY MOC
(wyd. Virgo 2010)

pierwsza książka dr. Hawkinsa
będąca wprowadzeniem do Mapy Świadomości

i badań kinezjologicznych,
przetłumaczona dotąd na ponad 25 języków.
 

Strona virgobooks.pl korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej. Polityka prywatności