1. Administratorem danych jest Virgo B. Granicki, P. Granicki, W. Granicki Spółka Jawna  z siedzibą przy ul. Fieldorfa 5 lok.34, 03-984 Warszawa, o numerze NIP: 113 285 46 62, zwana dalej Usługodawcą.

 2. Administrator bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych Klienta, które przetwarza. Stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przetwarzanych danych, w szczególności transmisja danych w ramach Serwisu jest chroniona przez Usługodawcę szyfrowaniem za pomocą 128-bitowego klucza SSL.

 3. Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych poprzez stronę virgobooks.pl, zwaną dalej Serwisem. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  a.  podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (obsługę zamówienia Klienta);

  b.  realizacji umowy, tj. składanego przez Klienta zamówienia na produkty znajdujące się w Serwisie oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową (realizacją zamówienia), w szczególności rozpatrywanie reklamacji składanych przez Klienta oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

  c.  prowadzenia działań marketingowych (m.in. przesyłanie newslettera, oferty handlowej, informacji o akcjach promocyjnych, informacji o dostępności produktów)  tylko jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.

 4. Usługodawca oświadcza, że:

  a.  jego systemy informatyczne, procedury wewnętrzne zabezpieczające dane oraz faktyczne zabezpieczenia danych, odpowiadają wymogom Ustawy o ochronie danych osobowych (w szczególności z art. 36-39), tj. zapobiegają udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym,

  b. osoby, które w imieniu Usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe, zostały przeszkolone w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą.

  c. podane przez Klienta dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 10 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.

 5. Usługodawca może przekazać dane Klienta osobom lub podmiotom podwykonawczym jeśli jest to konieczne by zrealizować zamówioną przez Klienta usługę (wówczas dane mogą zostać przekazane np. do biura księgowego, banku czy firm realizujących płatności, dostawców przesyłek, dostawców newslettera, obsługi marketingowej). W takim przypadku Usługodawca nadal pozostaje administratorem tych danych i odpowiada za ich bezpieczeństwo.

 6. Działanie Serwisu związane jest z używaniem plików zwanych cookies (zapis na serwerze dotyczący logowania w serwisie). Pliki te mają na celu wyłącznie szybsze rozpoznawanie użytkowników oraz dostarczają informacji statystycznych. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera. Rejestracja w Serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookies.

 7. Serwis gromadzi adresy IP logowań, m.in. w celu rozpoznania Klienta oraz w celach statystycznych.

 8. Każdy Klient może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby zablokować przechowywanie plików cookies.

 9. Klient ma prawo do uzyskania od Usługodawcy informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, zakresie w jakim są przetwarzane, o tym jakimi kategoriami jego danych dysponuje, jakie są kategorie odbiorców tych danych oraz o planowanym okresie przechowywania danych.

 10. Klient ma prawo:

  a.  cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda);

  b.  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

  c.  żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;

  d. wnieść skargę do organu nadzorczego.

 11. W dowolnym momencie Klient może zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli wskutek takiego żądania dalsze korzystanie z serwisu nie będzie możliwe (np. podczas składania zamówienia), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

 12. Aby skorzystać z powyższych praw lub jeśli masz jakiekolwiek pytania prosimy pisać na adres: biuro@virgobooks.pl

VIRGO spółka jawna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta VIRGO i użytkownika serwisów należących do VIRGO obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.