WARSZTATOWNIA:

https://virgobooks.pl/glowna/254-doswiadczanie-rzeczywistosci-david-hawkins.html

Stypendium VIRGO


Książkowe STYPENDIUM

Wydawnictwa VIRGOTo propozycja skierowana do osób lubiących czytać i pisać, gotowych do podjęcia regularnej współpracy opartej na wymianie „tekst za książkę".

Zależy nam na oddaniu naszych książek w dobre ręce. Chcemy nawiązać z ich Czytelnikami – stypendystami systematyczną współpracę opartą o lekturę, refleksję i empatię.

Ofertę stypendialną kierujemy do osób, które chcą zaangażować się w systematyczną lekturę oraz tworzenie tekstów a szczególnie do:

 • studentów kierunków związanych z tematyką publikowanych przez nas książek: psychologii, socjologii, antropologii,filozofii, kulturoznawstwa, pedagogiki, fizjoterapii, medycyny oraz dyscyplin pokrewnych;
 • rodziców, zwłaszcza młodych lub przyszłych mam, które już teraz interesują się tematyką świadomego rodzicielstwa oraz wychowania i przebywając na urlopie macierzyńskim, chcą rozwijać swoja wiedzę i oraz budować nowe, redaktorskie kompetencje;
 • seniorów i osób starszych, którzy chcą z nami poszerzać swoje horyzonty poprzez regularną lekturę i pisanie tekstów (jednakże wymogiem jest przesyłanie tekstów w formie elektronicznej i mailowy kontakt z redaktorami Virgo).
 • osób zainteresowanych pisaniem oraz redagowaniem tekstów – studentów dziennikarstwa, bloggerów oraz recenzentów, redaktorów, tłumaczy;
 • osób zainteresowanych rozwojem osobistym, lubiących czytać, które zainteresowane są systematycznym studiowaniem książek ze ścieżek: ROZWÓJ, ZDROWIE, RODZINA oraz tworzeniem tekstów na ich temat;
 • nowych Czytelników Virgo, którzy dopiero przecierają swój szlak pośród naszych książek i już wiedzą, że chcą... wiedzieć, czytać i pisać więcej;
 • wiernych Czytelników Virgo, którzy chcą wzbogacić swój księgozbiór o nową ścieżkę tematyczną i czują, że przeczytawszy sporo naszych książek, mają już potencjał do pisania i dzielenia się wiedzą z innymi;
 • Do Ciebie – jeśli nie znalazłaś/-eś siebie w żadnej z wymienionych kategorii i wciąż wiesz, że chcesz się z nami rozwijać.

Udział w programie stypendialnym Virgo stwarza szansę na wykształcenie umiejętności holistycznego myślenia i pisania o ROZWOJU, ZDROWIU, RODZINIE.

Stypendystom oferujemy:

 • pakiet książek,
 • merytoryczne i redaktorskie wsparcie w trakcie trwania okresu stypendialnego,
 • możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Wydawnictwo wydarzeniach i projektach,
 • publikowanie wybranych tekstów na naszych stronach internetowych pod własnym nazwiskiem
 • możliwość stałej współpracy opartej na płatnych zamówieniach

 

 

Szczegóły dotyczące naboru znajdziesz w Regulaminie poniżęj

Wyślij nam mailem swoje zgłoszenie i 2 teksty do 15 grudnia 2016 !

 

 

REGULAMIN  

postępowania o udzielenie rocznego książkowego stypendium Wydawnictwa VIRGO

Edycja 2017r.

 

Fundator

Fundatorem stypendium jest działające od 2006r. Wydawnictwo VIRGO ®, od 2012r jako Virgo spółka jawna z siedzibą ul. Fieldorfa 5 lok. 34,  03-984 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000415707, posiadająca NIP: 1132854662 w dalszej części Regulaminu zwane VIRGO.

Misją Wydawnictwa VIRGO jest wspieranie osób poszukujących własnych dróg poza utartymi schematami – poprzez prezentowanie nowych sposobów myślenia o człowieku i świecie oraz inspirowanie do świadomego i zdrowego życia w harmonii ciała, ducha i umysłu.

Specjalizujemy się w tematyce z pogranicza: medycyny, fizyki, biologii, psychologii, socjologii, filozofii oraz duchowości.

 

Cel

Celem ufundowania stypendium jest nawiązanie długofalowej współpracy z potencjalnymi twórcami tekstów oraz polemik dotyczących książek wydawnictwa VIRGO i przygotowywanie ich do pracy redakcyjnej poprzez - wspomagane przez doświadczonych specjalistów i  redaktorów VIRGO- ćwiczenia w różnych pisemnych formach wypowiedzi, z których najlepsze mogą być także opublikowane pod nazwiskami lub pseudonimami twórców.

 

Stypendium

Stypendium ma charakter rzeczowy – w okresie trwania stypendium VIRGO będzie przekazywać nieodpłatnie i bezzwrotnie książki w zamian za przekazane teksty. Dodatkowo VIRGO zamierza zakupić najlepsze teksty od ich autorów.

 

Czas trwania

Okres udzielenia stypendium w każdej edycji jest podzielony na dwa etapy:

I Etap – przez 3 pierwsze miesiące stypendysta I Etapu otrzyma od VIRGO po 3 książki

II Etap – przez 9 kolejnych miesięcy wybrani przez VIRGO najlepsi stypendyści z I Etapu będą otrzymywać książki oraz zaproszenia do udziału w szkoleniach i/lub projektach prowadzonych przez VIRGO.

 

Dla kogo

O stypendium może ubiegać się każda osoba bez względu na wiek i wykształcenie, która:

- lubi czytać książki i ma potrzebę dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na ich temat;

- chciałaby usprawnić swój redaktorski warsztat oraz rozwijać kompetencje w zakresie kreatywnego pisania;

- jest użytkownikiem komputera, potrafi sprawnie posługiwać się edytorami tekstu, pocztą elektroniczną i jest gotowa na tej drodze utrzymywać regularny kontakt z redaktorami i specjalistami Wydawnictwa;

- poznała misję VIRGO i w przesyłanych do nas pracach chce realizować zgodne z nią wartości;

- akceptuje niniejszy regulamin.

Dla Fundatora znacznie bardziej są ważne motywacje, zainteresowania i kompetencje ubiegających się o stypendium niż ich status zawodowy, majątkowy, wiek, płeć itp.

 

Uzyskanie stypendium - Procedura

Aby uzyskać stypendium należy wykonać:

P i e r w s z y   k r o k

a) przygotować max. 500 znakową (ze spacjami) notkę o motywach dla których kandydat stara się o stypendium (Dlaczego chcesz poznać propozycje książkowe na jednej ze ścieżek: ROZWÓJ, RODZINA, ZDROWIE? Jak wyobrażasz sobie swoją ścieżkę studiowania, współpracę z VIRGO?)

b) napisać esej max. 2500 znaków (ze spacjami) na jeden z poniższych tematów:

 1. Komunikacja bez przemocy.
 2. Siła czy moc?
 3. Czy ewolucja gatunku ludzkiego trwa?
 4. Świadome rodzicielstwo w czasach pośpiechu.
 5. Co choroba może mówić o zdrowiu?
 6. Holistyczne podejście do zdrowia w praktyce.
 7. Świadomość a zdrowie.
 8. Emocje zaklęte w ciele.

c) przesłać pliki z tekstami, o których mowa powyżej w ppkt a) i b) w formacie doc, docx, odt lub PDF wraz ze swoimi danymi kontaktowymi (adres email, telefon) na adres mailowy stypendium@virgobooks.pl

 

Spośród wszystkich nadesłanych prac -kierując się oceną ich poziomu językowego i merytorycznego- 4-osobowa komisja redakcyjna VIRGO, wybierze 6 osób do I Etapu stypendium. 
Wszystkie osoby, które zgłoszą się do postępowania zostaną przez VIRGO indywidualnie powiadomione o jego wyniku dla danej osoby w ciągu 24 godzin od momentu dokonania wyboru. Żadne dane osób biorących udział w postępowaniu ani dane osób wybranych nie będą podawane osobom trzecim.

 

D r u g i    k r o k

a) osoba wybrana do I Etapu otrzyma propozycję umowy o stypendium, w której określone zostaną m.in. prawa i obowiązki VIRGO oraz stypendysty I Etapu. Umowę należy podpisać i przesłać do biura VIRGO

b) po otrzymaniu podpisanej umowy VIRGO przez okres kolejnych 3 miesięcy będzie przekazywać stypendyście I Etapu po 1 egz. książki z uzgodnionej ścieżki (ROZWÓJ, RODZINA, ZDROWIE) a w zamian stypendysta I Etapu będzie tworzył w uzgodnionej z VIRGO formie i przekazywał tekst dotyczący otrzymanej książki.  Stypendysta I Etapu przy tworzeniu tekstu może korzystać z pomocy redakcyjnej ze strony VIRGO.

Spośród wszystkich stypendystów I Etapu na koniec I Etapu komisja VIRGO wyłoni 3 osoby, które w I Etapie wykazały się największą aktywnością, pomysłowością oraz najciekawszym warsztatem pisarskim i zaproponuje im udział w II Etapie.

W ciągu 24 godzin od momentu dokonania wyboru przez komisję wszyscy stypendyści I Etapu zostaną przez VIRGO indywidualnie powiadomieni o wyniku dla danej osoby. Żadne dane osób biorących udział w postępowaniu ani dane osób wybranych nie będą podawane osobom trzecim.

 

T r z e c i   k r o k

a) osoba wybrana do II Etapu otrzyma propozycję aneksu do umowy o stypendium, w którym określone zostaną m.in. prawa i obowiązki VIRGO oraz stypendysty II Etapu. Aneks należy podpisać i przesłać do biura VIRGO

b) po otrzymaniu podpisanego aneksu do umowy VIRGO przez okres kolejnych 9 miesięcy będzie przekazywać stypendyście II Etapu po 1 egz. książki z uzgodnionej ścieżki (ROZWÓJ, RODZINA, ZDROWIE) i/lub prawo do udziału w szkoleniach i/lub projektach prowadzonych przez VIRGO a w zamian stypendysta II Etapu będzie tworzył w uzgodnionej z VIRGO formie i przekazywał tekst dotyczący otrzymanej książki lub szkolenia.  Stypendysta II Etapu przy tworzeniu tekstu może korzystać z pomocy redakcyjnej ze strony VIRGO.
VIRGO zamierza publikować najlepsze teksty przygotowane przez stypendystę II Etapu na swoich stronach internetowych; teksty mogą być sygnowane nazwiskiem bądź pseudonimem stypendysty II Etapu według jego wyboru.

Na każdym Etapie procedury ubiegający się o stypendium może złożyć odwołanie od decyzji komisji VIRGO w ciągu 3 dni kalendarzowych od jej podjęcia drogą mailową na adres mailowy stypendium@virgobooks.pl. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 48 godzin a wynik odwołania zakomunikowany odwołującemu się w ciągu 24 godzin zwrotnym  mailem.

 

Realizacja prac w ramach stypendium

Stypendysta każdego z Etapów otrzymuje w danym miesiącu kalendarzowym od VIRGO jedną książkę z wybranej przez siebie ścieżki (ROZWÓJ, RODZINA lub ZDROWIE). Książkę można będzie odebrać: osobiście w biurze VIRGO (Warszawa Gocław) lub we wskazanym paczkomacie InPost lub we wskazanym kiosku Ruchu (po ustaleniu ze stypendystą).

Dostawa książki do paczkomatu lub kiosku Ruchu odbywa się na koszt VIRGO. Jednakże w przypadku nieodebrania książki w wymaganym przez InPost lub Ruch terminie VIRGO obciąży stypendystę kosztem zwrotu i ponownej wysyłki.  W przypadku niemożności - na skutek choroby lub wyjazdu- odebrania przesyłki w uzgodnionym wcześniej z VIRGO terminie, stypendysta jest obowiązany do zawiadomienia o tym VIRGO drogą mailową najpóźniej 24 godziny przed terminem wysyłki książki.

 

Po odebraniu a następnie przeczytaniu książki stypendysta w ciągu 14 dni kalendarzowych przygotowuje notkę, recenzję, esej, opowiadanie, analizę, post lub inną formę literacką na temat związany z daną książką. Przygotowany w postaci pliku w formacie edytowalnym (doc, docx, odt) tekst stypendysta najpóźniej w 15-tym dniu kalendarzowym od odbioru książki przesyła do VIRGO na adres stypendium@virgobooks.pl .

VIRGO w ciągu kolejnych 7 dni kalendarzowych zapozna się z tekstem, dokona jego oceny językowej oraz merytorycznej  i ewentualnie zaproponuje stypendyście wprowadzenie zmian, uzupełnień.

W ciągu następnych 6 dni stypendysta, który otrzyma propozycję zmiany tekstu oraz VIRGO w trybie roboczym -kontaktując się mailowo i/lub telefonicznie- wypracują kształt tekstu, który stypendysta ostatecznie prześle 7-ego dnia do VIRGO. 
VIRGO podejmie następnie decyzję czy i w jakiej formie opublikować dany tekst.

Wysyłka kolejnej książki nie nastąpi jeśli VIRGO nie otrzyma od stypendysty akceptowalnego tekstu dotyczącego przekazanej uprzednio książki.  Każde opóźnienie w przesłaniu do VIRGO akceptowalnego tekstu może być podstawą do zakończenia umowy o stypendium. 

Wszystkie otrzymane teksty będą archiwizowane na zasobach dyskowych VIRGO.

 

Zastrzeżenia

VIRGO zastrzega sobie prawo:

- do wyboru na każdym etapie procedury uzyskiwania stypendium większej lub mniejszej ilości osób niż podano w tym regulaminie

- do językowej i merytorycznej korekty napisanego przez stypendystę tekstu, zanim będzie opublikowany

- do rozwiązania umowy o stypendium z osobą, która zaprezentuje poglądy skrajne, czy narusza zasady uczciwości (w szczególności poprzez plagiatowanie)

- do pierwokupu najlepszych utworów/ tekstów, które powstaną w trakcie II Etapu

- do przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o stypendium z zachowaniem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i nieprzekazywania tych danych osobom trzecim

- rozszerzenia zakresu regulaminu w miarę pojawiania się nowych okoliczności i doświadczeń.

 

Warszawa, 7 listopada 2016r.

 

 

 

Posted in Aktualności Terapie Naturalne Rodzicielstwo Rozwój Świadomości Metoda Totalnej Biologii Terapia Czaszkowo-Krzyżowa Metoda Feldenkraisa Rolfing/Powięzi Masaż Dotyk Motyla David Hawkins Pola Morficzne Ustawienia Rodzinne Terapia Polarity Poród Naturalny Ajurweda Wychowanie  

09-11-2016

 • Komentarz ( 1 )
Jagiełło

2016-11-13 18:43:56

Świetnie. Pomysł bardzo interesujący.

Ihr Kommentar wurde erfolgreich gesendet. Vielen Dank für Kommentar!
Dodaj komentarz
Nazwa:*
Email:*
Wiadomość:*
  Captcha
  Dodaj komentarz