Fizjologia prawdy i moc intencji - David Hawkins - Prawda czy fałsz

Prawda czy fałsz, David R. HawkinsZdolność do rozpoznania i zrozumienia prawdy jest zgodna z poziomami świadomości, co odzwierciedla nie tylko ewolucja anatomii mózgu, ale co ważniejsze, także zmiany w fizjologii ludzkiego mózgu i jego dominujących sposobach przetwarzania informacji. Te z kolei zależą od podstawowych, niewidocznych pól energii.
U ludzi krytyczne i głębokie zmiany w fizjologii mózgu i wzorach przetwarzania informacji następują od poziomu świadomości 200. Można to przedstawić następująco: 

Poniżej poziomu świadomości 200 

Lewa półkula mózgu (u ludzi praworęcznych) odgrywa dominującą rolę w przetwarzaniu informacji (odpowiada jej prawa półkula mózgu u ludzi leworęcznych). Dane wejściowe są natychmiast przetwarzane przez stacje przekaźnikowe (wzgórze wzrokowe) do centrum emocjonalnego/odruchowego (ciało migdałowate) szybką ścieżką, a dopiero po pewnym czasie z przedcentralnego obszaru przodomózgowia – wolniejszą ścieżką. Dlatego reakcja emocjonalna pojawia się, zanim inteligencja i poznanie mają szansę ją zmodyfikować. Pamięć zdarzenia zgromadzona jest w hipokampie jako uczenie się i przypominanie sobie. Ten proces zachodzący w lewej półkuli mózgu pełni podobną funkcję jak mózg zwierzęcy, w tym sensie, że jest nakierowany na osobiste przetrwanie, a więc u ludzi służy ego. 

Przy tym nastawieniu ‘inni’, łącznie z członkami rodziny albo szczepu (stada), traktowani są głównie jako obiekty albo środki do osobistego przetrwania. Wielkie znaczenie ma również to, że informacja dostarczona przez spóźniony impuls inteligencji z kory przedczołowej nie tylko wolniej dociera do centrum reagowania, ale kiedy dociera, jest już podporządkowana wcześniej wywołanej reakcji emocjonalnej. 

Tym samym intelekt staje się przede wszystkim narzędziem zwierzęcych popędów i egoistycznych celów. Późniejsze reakcje są więc prymitywne, nastawione na przetrwanie i zwykle zgodne z wzorcami ‘walcz albo uciekaj’ z ich neurohormonalnymi konsekwencjami, takimi jak wydzielanie kortyzolu albo adrenaliny, które z kolei obciążają fizjologię systemu meridianów i układu immunologicznego. Temu egocentrycznemu systemowi reakcji lewej półkuli mózgu towarzyszy chwilowe osłabienie muskulatury ciała i negatywna albo słaba reakcja kinezjologiczna (patrz: kinezjologiczny test mięśniowy). Jednak system energii ciała szybko wraca do normy i odzyskuje równowagę akupunkturową, tak iż ogólny system energii jest ponownie gotowy do następnego cyklu bodziec–reakcja. (…) Dominacja lewej półkuli mózgu uwidacznia się również przez ograniczenie lub nawet brak świadomości duchowej, gdyż jest ona zaprogramowana na zwierzęce przetrwanie. 

Powyżej poziomu świadomości 200

Prawa półkula mózgu u praworęcznych ludzi (lewa półkula mózgu u ludzi leworęcznych) zaczyna dominować powyżej poziomu świadomości 200. Wejściowe dane są szybko przenoszone przez stację przekaźnikową do przedczołowej kory mózgowej, a stąd do centrum emocjonalnego (jak zobaczymy później, dokonuje się to jeszcze szybciej przez przedczołowy obszar mózgu eterycznego). Tak więc percepcja jest modyfikowana przez inteligencję, a ogólne znaczenie zdarzenia jest umieszczane w kontekście zgodnie z dominującym poziomem świadomości. 

Na ogół pamiętamy zdarzenie korzystniej, niż zostało zarejestrowane przez reakcję lewej półkuli mózgu. W przypadku uduchowionego przetwarzania i fizjologii prawej półkuli mózgu reakcja jest anaboliczna, uwalniająca endorfiny i równoważąca system akupunkturowy. Następuje też uwolnienie oksytocyny i wazopresyny do ciała migdałowatego (ośrodka emocjonalnego), co wiąże się z instynktem macierzyńskim, zachowaniem ojcowskim, łączeniem się w pary i nawiązywaniem kontaktów towarzyskich przy pomocy ‘mózgu społecznego’ ssaków. 

Jednocześnie odpowiedź na kinezjologiczny test mięśniowy jest silna i pozytywna. Na skłonność do przetwarzania informacji w „zdrowszy” sposób wpływ wywiera wychowanie we wczesnym okresie życia oraz kontakt z muzyką klasyczną, estetyką i przynależność religijna, które wpływają z kolei na tworzenie się wzorców i związków neuronalnych.

Moc intencji 

Duchowy wysiłek i intencja zmieniają funkcjonowanie mózgu i fizjologię ciała, tworząc szczególny obszar dla duchowego przekazu w korze przedczołowej prawej półkuli mózgu i zgodny z nią eteryczny (energetyczny) mózg. 

Chociaż te podstawowe różnice w fizjologii mózgu, które pojawiają się powyżej i poniżej poziomu świadomości 200, są decydujące, na tym poziomie następuje jeszcze bardziej znacząca zmiana, ponieważ powyżej poziomu 200 po raz pierwszy w ewolucji pojawia się wyjątkowe pole energii. Roboczo jest ono zgodne z prawą półkulą mózgu, ale jest właściwe dla duchowej przytomności i świadomości. Z braku lepszej terminologii to szczególne pole energii zostało nazwane ‘mózgiem eterycznym’, aby zaznaczyć, że jest z natury wyłącznie energetyczne, a nie protoplazmatyczne ani anatomiczne. 

Ten eteryczny mózg albo ciało duchowej energii rejestruje wyższe częstotliwości energii, na które protoplazma nie jest w stanie zareagować. Przypomina to świat fizyczny, w którym potrzebne są wrażliwsze instrumenty, żeby rozpoznać pola energii o wyższej częstotliwości, przekraczające zdolności zmysłów (np. ucho nie może usłyszeć fal radiowych ani oko nie może zobaczyć rzeczywistych sygnałów transmisji telewizyjnej, a chip komputerowy przewyższa zdolność reagowania lampy próżniowej ze starego radia). 

Realność ciała energetycznego, które istnieje niezależnie od fizycznego mózgu, uznawały wszystkie kultury w całej historii. Chociaż określano je różnymi nazwami, powszechnie wyczuwano istnienie takiej podstawowej rzeczywistości. Wszystkie kultury wiedziały, że fizyczność zwierząt, tak samo jak ludzi, pobudzana jest przez bardziej podstawowe źródło energii, które przejmuje ciało podczas narodzin albo tuż przed nimi, a potem opuszcza je w czasie fizycznej śmierci (np. ‘dusza’, ‘Ka’ starożytnego Egiptu itp.). To ciało energetyczne nie ma fizycznego źródła, ale jest wytworem ewolucji świadomości.

W królestwie zwierząt każdy gatunek ma grupowe pole energii zdominowane przez atraktor, czyli grupową świadomość, w której zgromadzona jest grupowa pamięć i w której zachodzi proces ewolucji (np. tzw. ‘duchy zwierząt’). Natomiast u ludzi duchowe albo eteryczne ciało jest indywidualne, a ponadto jest szczególnym miejscem wzorców i wibracyjnego pola ewoluujących poziomów świadomości. 

Mózg eteryczny

Poniżej poziomu świadomości 200 atraktorowe pola świadomości mają głównie naturę animalną – grupową. Powyżej poziomu 200 pojawia się mózg eteryczny jako zróżnicowany obszar energii, który zastępuje życie fizycznego ciała; jest bardziej wyspecjalizowany niż ogólniejsza podstawowa forma energii fizycznego życia. Mózg eteryczny staje się więc niefizycznym nośnikiem zindywidualizowanej duchowej treści (tzn. karmy). 

Poniżej poziomu świadomości 200 jednostka jest zdominowana przez zbiorowe pole świadomości tego poziomu, z którego osobisty, uduchowiony, eteryczny mózg musi jeszcze wyewoluować. Dokonuje tego tylko z wolnego wyboru, który może podnieść indywidualny poziom świadomości ponad krytyczny punkt 200. Uwolnienie się od dominacji zbiorowego pola może wymagać heroicznych wysiłków, które często wiążą się z drastycznymi decyzjami, takimi, jakie wymuszane są przez naglące okoliczności i zdarzenia. 

To, co naiwnej percepcji wydaje się katastrofalnym wydarzeniem, jest okazją sprzyjającą przekroczeniu wcześniejszych barier, ponieważ przekroczenie wymaga podporządkowania celów animalnego ego-ja i poddania się wyższej zasadzie, np. zaryzykowania własnym życiem, żeby pomóc innym, wybrania pokory zamiast dumy, wybaczenia zamiast nienawiści, poddania się boskości decyzją własnej woli albo zrezygnowania z fałszu dla prawdy lub z zysku dla bezinteresownej służby. 

Często zdumiewa to, jak skrajne okoliczności muszą powstać, aby spowodować tak poważną zmianę. Ego potrafi być zupełnie nieustępliwe i doprowadzić nas nawet na próg śmierci, zanim będzie skłonne „puścić” (klasyczne „sięgnięcie dna”), co powszechnie uważane jest za decydujące zdarzenie. Zrozumienie znaczenia tego decydującego duchowego kroku było jednym z ważniejszych wkładów zbiorowego doświadczenia członków takich grup jak Anonimowi Alkoholicy. (…)

Energia duchowa - kundalini

Kiedy kończą się opór i duma, następuje uwolnienie od wielu ludzkich nieszczęść. Ten zwrot może być nagły albo stopniowo postępujący, a wynikłe zmiany mogą być bardzo głębokie i dają się dokładnie skalibrować przy pomocy metod badania świadomości. 

Kiedy krytyczny poziom świadomości został przekroczony, energia życia w mózgu ulega niezwykłej zmianie, w konsekwencji czego energia duchowa staje się coraz bardziej dostępna z powodu swoich wyjątkowych cech i właściwości. Chociaż w zachodnim świecie nie została rozpoznana, w starszych kulturach (np. chińskiej, indyjskiej) tradycyjnie była nazywana energią ‘kundalini’ (Krishna, 1971). Ta wyjątkowa energia wprowadza szczególne zmiany w fizjologii mózgu i wspiera powstanie i rozwój mózgu eterycznego (energetycznego). (…)

Energia duchowa albo kundalini wraz z rozwojem świadomości zaczyna coraz bardziej dominować, aż w końcu jej obecność staje się wyczuwalna. Wówczas poziomy świadomości osiągają zakresy 500, a szczególnie w wysokich zakresach 500 ta energia zaczyna płynąć wszędzie i wpływa nie tylko na subiektywność, ale również na postrzegane doświadczenie. 

Życiowe doświadczenia stają się stopniowo coraz bardziej dobroczynne i szczęśliwe. To, o czym myślimy, pojawia się niemal bez żadnego wysiłku jakby w cudowny sposób. Subiektywne odczucie tego pola energii jest wspaniałe i słodko przyjemne. Na ogół doświadczane jest ono jako płynące w górę pleców i kręgosłupa do mózgu, gdzie można skierować je w każdy określony obszar mózgu przez samo skupienie uwagi. 

Czasem ta energia sama z siebie wypływa przed ciało z obszaru serca mocą własnej wrodzonej natury. Ten strumień energii wzmaga uzdrowienia i przemiany w nas i innych. 

Fragment książki Davida R. Hawkinsa „PRAWDA CZY FAŁSZ.”Prawda czy fałsz, David R. HawkinsPRAWDA CZY FAŁSZ
Metoda rozróżniania i przykłady kalibracji

David R. Hawkins
Premiera: 12 listopada 2020

Każdy skrycie wierzy, że jego własny pogląd na świat jest 'realny', oparty na faktach i prawdziwy. Lecz powierzchowne nie jest esencją - tak jak okładka nie jest książką.
Wszystko, co istnieje w obszarze fizycznym, mentalnym, emocjonalnym albo duchowym, można skalibrować, by ustalić jaki poziom prawdy i świadomości reprezentuje. Autor omawia wyniki wielu kalibracji: teorii naukowych, sportów, filmów, religii, duchowych i politycznych przywódców, krajów i innych. Opierając się na uzyskanych wynikach, przenikliwie diagnozuje zarówno zjawiska kulturowe, jak i sytuację społeczno-polityczną współczesnego świata.


Udostępnij tę treść