Tydzień z Davidem Hawkinsem

Kategorie : Artykuły , David R. Hawkins19 września mija 10-ta rocznica śmierci dr. Davida Hawkinsa - cenionego lekarza i psychiatry, duchowego nauczyciela i autora książek, które zmieniły świadomość (i życie!) milionów ludzi na całym świecie. 

Jako wyłączny wydawca Jego książek w Polsce chcemy uczcić pamięć tego niesamowitego człowieka, zapraszając Was na TYDZIEŃ Z DAVIDEM HAWKINSEM

Z tej okazji zebraliśmy dla Was artykuły dotyczące zagadnień, z których słynie dr Hawkins: tutaj >

Konkurs

Oprócz tego przygotowaliśmy konkurs, w którym codziennie wygrać można wybraną książkę lub komplet 9 książek Hawkinsa. 

 

Niezależnie od tego, czy znasz już jego dzieła, czy ich lektura dopiero przed Tobą, weź udział w konkursie odpowiadając na pytanie: 
„Komu i dlaczego poleciłbyś książkę/książki Hawkinsa?”

Nagrodzimy 2 najlepsze naszym zdaniem odpowiedzi z każdego dnia. 

Konkurs trwa od 19 do 25 września br., a listę zwycięzców opublikujemy po zakończeniu konkursu 28 września. 

Odpowiedzi można przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@virgobooks.pl
lub w komentarzach pod postem konkursowym na profilu Virgo na Facebooku (#konkursVirgo).

Rozstrzygnięcie konkursu

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie - wpłynęło do nas prawie 300 odpowiedzi, często bardzo osobistych i poruszających. Wyłonienie kilkunastu osób było bardzo trudnym zadaniem, bo najchętniej nagrodzilibyśmy wszystkich. Dlatego WSZYSTKICH uczestników konkursu, w podziękowaniu za Wasze zaangażowanie, zdecydowaliśmy nagrodzić zniżką 30 zł na zamówienie dowolnych tytułów D. Hawkinsa. Prześlemy Wam kod rabatowy, który możecie zrealizować w księgarni virgobooks.pl od 1 do 31 października 2022.

Ponadto zwiększyliśmy do 10 pulę pojedynczych nagród książkowych.


PAKIETEM 9 KSIĄŻEK D. HAWKINSA NAGRADZAMY:

1. Marię P.

2. Małgorzatę R.

3. Katarzynę T.

4. Joannę K.

5. Agatę K.

6. Annę K.

7. Beatę K.


DOWOLNIE WYBRANĄ KSIĄŻKĘ D. HAWKINSA OTRZYMAJĄ:

1. Lidia Z.

2. Dorota L.

3. Anna C.

4. Agata C.

5. Urszula L.

6. Joanna K.

7. Alicja K.

8. Beata S.

9. Wiola S.

10. Kasia M.


Z powyższymi osobami skontaktujemy się w ciągu 24 godzin, by ustalić szczegóły przekazania nagród.

  Regulamin konkursu Tydzień z Davidem Hawkinsem

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Tydzień z Davidem Hawkinsem”, zwanego dalej Konkursem, jest Wydawnictwo Virgo sp.j. z siedzibą przy ul. Fieldorfa 5 lokal 34, 03-984 Warszawa. 

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na fanpage’u Wydawnictwa Virgo na portalu Facebook, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/virgobooks (zwanym dalej Fanpage’m Organizatora), a także za pośrednictwem newslettera firmowego oraz strony internetowej www.virgobooks.pl. 

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową, składającą się z trzech przedstawicieli Organizatora. 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, 

d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Facebooka. 

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są książki Davida Hawkinsa, których wydawcą jest Organizator. 

2. Każdego dnia trwania Konkursu Uczestnik Konkursu może zdobyć jedną z Nagród:   

a. nagrodę główną (komplet wszystkich dziewięciu książek Davida Hawkinsa wydanych na rynku polskim przez Organizatora) ALBO

b. nagrodę dodatkową (jedna dowolna książka Davida Hawkinsa, wybrana przez Uczestnika Konkursu spośród dziewięciu wydanych na rynku polskim przez Organizatora) 

3. W Konkursie przewidziano łącznie 7 nagród głównych i 7 nagród dodatkowych – dla 14 osób wyłonionych w sposób wskazany w §4.

4. Zdobywcom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

§ 4. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwa od 19 września 2022 r. do 25 września 2022 r. do końca dnia. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: 

„Komu i dlaczego możesz polecić książkę/książki Davida R. Hawkinsa?”. 

3. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna zawierać minimum 1 pełne zdanie. Organizator zwraca uwagę na zachowanie kultury w odpowiedziach i poszanowanie twórczości innych. Odpowiedzi nie spełniające tych kryteriów i/lub zawierające wulgaryzmy będą usuwane i nie będę brały udziału w Konkursie.

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe powinny być przesłane w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora lub poprzez e-mail na adres: kontakt@virgobooks.pl

5. O przyznaniu Uczestnikowi Konkursu za odpowiedź nagrody, o której mowa w  § 3 decyduje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wybierając najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe.   

6. Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja konkursowa z każdego dnia trwania Konkursu wyłoni 1 Zwycięzcę nagrody głównej i 1 Zwycięzcę nagrody dodatkowej. Łącznie podczas trwania Konkursu Komisja konkursowa wyłoni 14 zwycięzców, z zastrzeżeniem § 4. pkt. 7. 

7. Jeżeli w danym dniu liczba odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników będzie mniejsza lub nie będą one spełniały kryteriów, o których mowa w § 4. pkt.3, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia Zwycięzców w kolejnych dniach trwania Konkursu lub nieprzyznania nagrody w ogóle. 

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 28 września 2022 r. za pośrednictwem Fanpage’a Organizatora. 

9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie i warunkach jej odbioru za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook (jeżeli zadanie konkursowe zostało przesłane za pośrednictwem serwisu Facebook) lub wiadomości e-mail (jeżeli zadanie konkursowe zostało przesłane drogą mailową), w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu. 

§ 5. ODBIÓR NAGRÓD

1. Warunkiem odbioru Nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u Organizatora wiadomości prywatnej lub wiadomości e-mail na adres: kontakt@virgobooks.pl, zawierającej następujące dane:

a. imię i nazwisko

b. adres do wysyłki nagrody

c. numer telefonu

d. adres mailowy

e. tytuł wybranej książki, jeżeli mowa o nagrodzie dodatkowej zgodnie z § 3. pkt. 2b

2. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 1 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.

3. Przyznana w Konkursie Nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 1. 

5. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Zwycięzcom. 

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. 

3. W momencie usunięcia danych użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

§ 7. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacja powinna być przesłana na adres: kontakt@virgobooks.pl 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

2. Spory odnoszące się do Konkursu lub wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

David R. Hawkins (1927-2012)

Dr nauk medycznych, znany psychiatra, klinicysta, nauczyciel duchowy i wykładowca. Był dożywotnim członkiem American Psychiatric Association (Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), a swoją karierę w psychiatrii zaczął w 1952 roku. Od czasu kiedy zaniechał swojej intensywnej praktyki w Nowym Jorku, aby wieść życie naukowca, nadal zajmował się pacjentami o specjalnych potrzebach. W 1973 roku wraz z noblistą Linusem Paulingiem, napisał nowatorską książkę Orthomolecular Psychiatry. Jego wybitne dokonania jako terapeuty i nauczyciela zostały odnotowane w biograficznej publikacji Who's who in America. Był dyrektorem The Institute for Advanced Theoretical Research (Instytutu Zaawansowanych Badań Teoretycznych). Jego prace jako badacza, który opracował Mapę Poziomów Świadomości oraz lekarza były pionierskie, a jego praktyka kliniczna była w latach 1968-1979 największą w USA. Opublikował setki artykułów i wykładów oraz kilkadziesiąt książek. Wykładał na największych uniwersytetach (Harvard, Oxford i inne), a także dla międzynarodowej dyplomacji. Swoje życie poświęcił podniesieniu ludzkiej świadomości.

Do tej pory na polskim rynku ukazały się następujące książki Davida Hawkinsa

                         

Udostępnij tę treść